Stefan Jak

Stefan Jak

Biography

Stefan Jak is projecteider implementatie Omgevingswet bij ProRail en houdt zich bezig met klimaatadaptatie.

All session by Stefan Jak